Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden BinkBoot

De algemene voorwaarden van BinkBoot gelden voor alle afgesloten overeenkomsten tussen BinkBoot en de klant die zijn afgesloten na 5 augustus 2023. BinkBoot is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder kvk nummer: 5180.1612.

1.       Algemeen

 • Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen BinkBoot en klant waarop BinkBoot deze voorwaarden van toepassing verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen schriftelijk is afgeweken.
 • Eventuele afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 • Indien één of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. BinkBoot en klant treden alsdan in overleg met het doel nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige dan wel vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht worden genomen.
 • Boeken en betalen: Boeken en reserveren kan via internet (www.binkboot.nl), via de mail (info@BinkBoot.nl) of telefonisch (06-202 77 076) . Boekingen zijn pas definitief ná schriftelijke bevestiging door BinkBoot.

2.       Annulering door klant

 • Reserveringen kan de klant tot uiterlijk 2 weken van tevoren kosteloos annuleren.
 • Bij het annuleren van een reservering tot uiterlijk 48 uur van tevoren wordt 75% van de overeengekomen vergoeding in rekening gebracht.
 • Bij annulering binnen 48 uur van te voren wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.

3.       Annulering door BinkBoot

 • In alle gevallen van overmacht kan BinkBoot besluiten de Privat Tour niet uit te voeren dan wel te wijzigingen of de Whaly niet te verhuren. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet -voorzien, waarop BinkBoot geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor BinkBoot niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Hieronder vallen ook weersomstandigheden waardoor de Private tour of de verhuur van de Whaly belemmerd dan wel onmogelijk wordt. Of van dergelijke weersomstandigheden sprake is komt ter beoordeling van BinkBoot.
 • BinkBoot behoudt het recht om een tour, bij overmacht, waaronder slechte weersomstandigheden als harde wind en onweer, te annuleren. In dit geval wordt een nieuwe datum gepland. BinkBoot behoudt zich het recht voor de afgesproken route te wijzigen wanneer de weersomstandigheden en / of stremmingen van vaarwegen, bruggen of sluizen dit vereisen.
 • No show: Zorg dat u op het juiste tijdstip en de juiste locatie aanwezig bent. Neem telefonisch contact op (06-202 77 076) als u iets later bent. Er wordt maximaal vijftien minuten gewacht op de afgesproken locatie; tenzij u telefonisch iets anders heeft afgesproken. Bij een ‘no-show’ vindt geen restitutie plaats. Een wijziging in het aantal personen heeft geen invloed op het te betalen bedrag.

4. Aansprakelijkheid

 • Passagiers dienen zich te houden aan de veiligheidsvoorschriften en instructies van BinkBoot
 • Binkboot is gerechtigd om passagiers die zich misdragen of in kennelijke staat verkeren van boord te verwijderen.
 • BinkBoot is niet aansprakelijk voor schade aan zaken of voor enig lichamelijk letsel of ongeval van de klant.BinkBoot is niet aansprakelijk voor beschadigingen of vermissing van eigendommen van de klant.
 • Uitgangspunt is dat alle klanten en hun gasten persoonlijk zijn verzekerd voor o.a. aansprakelijkheid en ziektekosten. Kosten voortvloeiend de genoemde opsomming in de alinea’s hierboven, kunnen nooit verhaald worden op BinkBoot. De klant vrijwaart BinkBoot van alle schade waarvoor BinkBoot op grond van de wet aansprakelijk mocht zijn maar waarvoor door de (aansprakelijkheids)verzekeringen van BinkBoot geen dekking wordt gegeven.

5.       Aanvulling bij Private Tours met de boot “Bink”

 • Private Tours zijn privé rondvaarten al dan niet met enige vorm van catering, met schipper voor groepen tot maximaal 12 betalende passagiers, welke vooraf zijn geboekt.
 • Het is niet toegestaan om zelf meegenomen eten en drinken aan boord te nuttigen.
 • De afvaarten vinden, tenzij anders overeen gekomen, plaats vanaf de steiger naast restaurant "Brasserie 10" van camping Waterhout, Trekvogelweg 10 in Almere.

6.       Aanvulling bij Huur van de motorboot “Whaly”

 • Het gehuurde: BinkBoot verhuurt aan huurder een motorboot van het merk Whaly, type 435 met Yamaha 9,9 pk.
 • Indien huurder de boot niet direct na afloop van de overeengekomen huurperiode heeft terugbezorgd, eindigt de huurovereenkomst op het tijdstip waarop de boot bij BinkBoot is terugbezorgd of door BinkBoot is teruggehaald. In dat geval is huurder € 50 per uur verschuldigd voor de extra periode waarin hij de boot tot zijn beschikking heeft gehad. Tevens is BinkBoot in dat geval gerechtigd de boot zelf terug te halen, de kosten daarvan komen voor rekening van huurder.
 • Huurder wordt geacht, direct na ontvangst, de boot op gebreken te hebben gecontroleerd en gebreken, manco’s of andere klachten terstond bij BinkBoot te melden.
 • Verplichtingen van de huurder:
  • Huurder dient de boot bij BinkBoot op te halen en op het in de huurovereenkomst bepaalde tijdstip bij BinkBoot schoon en onbeschadigd terug te bezorgen.
  • Huurder dient de boot zorgvuldig en overeenkomstig de bedieningsvoorschriften die aan huurder bij aflevering zijn medegedeeld, te behandelen en te gebruiken en geen veranderingen aan de boot aan te brengen.
  • Huurder dient aanspraken van derden op de boot af te wijzen en BinkBoot terstond daarvan op de hoogte te stellen.
  • Huurder dient ervoor zorg te dragen dat de boot niet toegankelijk is voor derden. Huurder is niet gerechtigd de boot aan derden onder te verhuren of anderszins ter beschikking te stellen.
  • Huurder gebruikt de boot op zodanige wijze dat geen hinder of overlast wordt veroorzaakt, de veiligheid van zichzelf of anderen niet in gevaar wordt gebracht en dat op verantwoorde wijze met de natuur en het milieu wordt omgegaan.
  • De boot is geschikt voor het vervoeren van maximaal 6 personen met een totaalgewicht van maximaal 690 kg.
  • Het is verboden om meer personen of meer gewicht aan boord van de boot te laten komen. Alle eventuele gevolgen hiervan zijn voor rekening en risico van huurder. BinkBoot behoudt zich het recht om de borg in te houden wanneer er meer dan 6 personen aan boord van de boot zijn geconstateerd.
  • Het is verboden de boot te besturen onder invloed van alcohol en/of drugs.
  • Huurder zal de boot niet onbemand achterlaten.
  • Huurder is verplicht om voldoende reddingsmiddelen mee te nemen aan boord. Op verzoek van de huurder kan de BinkBoot reddingsvesten ter beschikking stellen.
 • Verplichtingen van BinkBoot
  • BinkBoot stelt het gehuurde op de ingangsdatum van de huurperiode ter beschikking aan de huurder.
  • Het gehuurde dient in goede staat te zijn, hetgeen inhoudt dat het kan dienen voor het gebruik waarvoor het bestemd is.
  • BinkBoot heeft het gehuurde voldoende verzekerd tegen schade. Voor de verzekering geldt een eigen risico van € 150 te voldoen door huurder in geval sprake is van aan hem toerekenbare schade.
 • Schade aan de boot:
  • Gedurende de tijd gelegen tussen het moment dat de boot door huurder is ontvangen en het moment waarop deze is terugbezorgd, dan wel teruggehaald, is het risico van beschadiging, diefstal, verloren gaan of teniet gaan van de boot, anders dan ten gevolge van een eigen gebrek van de boot, voor rekening en risico van huurder.
  • Huurder is verplicht elke schade en elk gebrek aan de boot alsmede diefstal van de boot terstond aan BinkBoot te melden.
  • Veranderingen en/of reparatie aan de boot mag uitsluitend door of in opdracht van BinkBoot worden verricht.
  • Aansprakelijkheid: Huurder is gedurende de in de overeenkomst genoemde huurperiode aansprakelijk voor alle schade, daaronder begrepen teloorgang, van/aan het gehuurde die het gevolg is van gedragingen die aan huurder toerekenbaar zijn, waaronder verkeerd gebruik van de boot, overbelasting van de boot en de gevolgen van overtredingen.
 • Opzegging/ontbinding
  • Deze huurovereenkomst kan door BinkBoot met onmiddellijke ingang worden opgezegd als huurder enige verplichting uit deze voorwaarden niet nakomt.
  • Bij beëindiging van de huurovereenkomst dient de boot in dezelfde staat waarin hij is afgegeven ter beschikking van BinkBoot te worden gesteld. Indien de boot gebreken of beschadigingen vertoont, voor zover het niet normale slijtage betreft, dan wel indien huurder de boot niet of gebrekkig heeft schoongemaakt, is BinkBoot gerechtigd de reparatie- en/of reinigingskosten in rekening te brengen dan wel de vervangingswaarde indien deze lager zou zijn dan de reparatiekosten.
  • Indien huurder niet in staat is de boot aan BinkBoot terug te bezorgen, dient huurder aan BinkBoot een door BinkBoot te bepalen schadevergoeding te betalen, ter grootte van de vervangingswaarde van de boot, onverminderd de verplichting tot betaling van de huursom.
 • De huurprijs en de waarborgsom
  • De huurprijs dient door huurder voor aanvang van de huurperiode te zijn voldaan.
  • De huurder is een bedrag van € 150 verschuldigd aan BinkBoot als waarborgsom voor het naar behoren nakoming van de verplichtingen, die uit deze huurovereenkomst voortvloeien. Over de waarborgsom wordt geen rente vergoed.
 • Annulering / Mooi weer garantie. Bij annulering vanwege langer dan een uur voorspelde regen, temperatuur lager dan 10 graden, onweer/bliksem of harde wind vanaf windkracht 4/5 zijn geen annuleringskosten verschuldigd. De huurder kan de reservering kosteloos verplaatsen naar een andere dag.
Winkelwagen
Scroll naar boven